ایام ویدیو ها

ایام: گفتگو با محمد محقق

در این برنامه گرداننده حسیبه اتکپال وضعیت شورای عالی مقاومت، روابط طالبان با القاعده و وضعیت فعلی افغانستان را با محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بحث کرده است.