ویدیو ها

رییس عمومی مدرسه‌های جهادی طالبان می گوید که در سال روان هجری – خورشیدی در پنج ولایت مدرسه‌های «جهادی» را فعال ساخته اند.

این مقام طالبان، ولایت‌هایی که در آن این مدرسه‌های جهادی را فعال ساخته اند، مشخص نساخته است. شماری از مدرسه‌های طالبان در سال‌های گذشته در کنار رشته‌های دینی، مسئولیت آموزش افراد انتحاری و چگونگی کارگیری از جنگ افزارها را نیز بر دوش داشته است.