ایام ویدیو ها

ایام: بررسی نشست اوسلو در باره افغانستان

امروز در دومین روز نشست «مجمع اسلو» چگونگی حکومت‌داری طالبان در نزدیک به دوسال گذشته از سوی اشتراک کنندگان این نشست به بررسی گرفته شد.

در این برنامه گرداننده حسیبه اتکپال این موضوع را با احمدالله علیزی رییس حزب اساس نو افغانستان بحث کرده است.