ایام ویدیو ها

ایام: تفسیر طالبان از دین در محدوده کدام مکتب فقهی است؟

طالبان که خود را دین دار ترین گروه سیاسی در روی زمین می دانند و به دنبال تطبیق برداشت های خود از دین بر مردم افغانستان هستند، باورهای دینی شان تا چه اندازه با واقعیت های اسلام همخوانی دارد؟ و زیر اثر کدام پدیده ها است؟

حسیبه اتکپال این پرسش‌ها را با مهمانان برنامه، ولی الله لبیب استاد دانشگاه در کابل و فضل غنی کاکر ، عضو رهبری نهضت علمای افغانستان در تورنتو کانادا به بحث گرفته است