ایام ویدیو ها

ایام: آیا تحریم‌های بیشتر بر طالبان اثر گذار خواهد بود؟

در این برنامه، گرداننده حسیبه اتکپال اثر تحریم‌ها بر طالبان را با حامد صبوری، آگاه روابط بین‌الملل و بشیر‌احمد ته‌ینج، وزیر پیشین کار و امو اجتماعی افغانستان، بحث کرده است.