ویدیو ها

موج:‌ بحث در باره حق‌آبه ایران از رود هیرمند

در این برنامه گرداننده نازیه هاشمیار در باره حق‌آبه ایران از روید هیرمند در افغانستان با نجیب آقا فهیم، استاد پیشین دانشگاه کابل و سبحان مسباح، آگاه مسایل حقوقی، بحث کرده است