ایام ویدیو ها

ایام: تعهد کتبی طالبان به چین برای مبارزه با جنبش ترکستان شرقی

در این برنامه گرداننده حسیبه اتکپال در باره تعهد کتبی طالبان به چین برای مبارزه با جنبش ترکستان شرقی بحث کرده است.