ویدیو ها

ممنوعیت ها بر آموزش، تحصیل و کار زنان

هرچند تاکنون تمامی تلاش های داخلی و خارجی به برداشته شدن ممنوعیت ها بر آموزش، تحصیل و کار زنان به نتیجه نیانجامیده اند و نیز طالبان هیچ گونه چراغ سبزی برای پس گرفتن تصمیم های شان در باره کار زنان در انجو ها و دفترهای سازمان ملل نشان نداده اند