افغانستان

بلینکین: تصمیم عادی‌سازی روابط جامعه جهانی با طالبان به عملکرد آنان بستگی دارد

به رسمیت شناخته شدن اداره طالبان از سوی جامعه جهانی یکی از رویا هایی طالبان است که وزیرخارجه امریکا می گوید، عملی شدن این کار از سوی جامعه جهانی به چگونگی اقدام های طالبان پیوند دارد.

وزیر خارجه امریکا که این موضوع را در نشست «جی ۷» نیز یاد کرده است در یک تویت نگاشته است که تصمیم عادی سازی روابط جامعه جهانی با طالبان به اقدام های این گروه رابطه دارد.

 آنتونی بلینکن  وزیر خارجه امریکا  گفت: «عادی سازی روابط جامعه جهانی با طالبان وابسته به اقدامات آنان است.»

 میرحیدر افضلی رییس پیشین کمیسیون دفاعی مجلس نماینده گان گفت در بیست ماه طالبان فرصت خوب دادشتند اما عمل کرد شان نشان داد که شهروندان افغانستان نباید از آنان توقع تغییر داشتته باشند.

بسته ماندن مکتب ها و دانشگاه ها به روی دختران و ایجاد محدودیت های بیشمار در برابر حقوق و آزادی های زنان افغان، طالبان را در کار به رسمیت شناخته شدن شان، از سوی جامعه جهانی با فاصله های زیادی رو به رو ساخته است.

سمیرا حمیدی، مسوول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، گفت: «در یک مملکتی که قانون اساسی نباشد و یک گروه مسلح که به زور قدرت را به دست گرفته است، ما از این بهتر نمیتوانیم که توقع داشته باشیم. این بسیار تاسف آور است که هیچ نوع حسابدهی از این نقض حقوق بشر از سوی طالبان در عرصه های مختلف به خصوص در قسمت زنان و دختران در افغانستان تا فعلا وجود نداشته است و هیچ نوع فشار هم آورده نشده است که این گروه این عملکرد اش را کاهش بدهد.»

وضع محدودیت های کاری طالبان در برابر زنان، یکی دیگر از موضوعاتی است که با واکنش های تند داخلی و خارجی رو به رو بوده است؛ از این میان به تازه گی ممانعت های کاری، کارمندان زن سازمان ملل متحده از سوی طالبان،  گفته می شود که طالبان را برای تعامل با جهان یک قدم دیگر نیز به عقب برگشتانده است.

سحر فطرت، پژوهشگر دیده بان جهانی حقوق بشر  گفت: «تمام تلاش ما این است که هیچ مسئله یی که مربوط به نقض حقوق بشر می شود نادیده گرفته نشود و هر مسئله را پی گیری کنیم و جامعه جهانی را مجبور کنیم و فشار بیاوریم که طالبان را نگذارند تا به این آسانی و با تمامی کار هایی که می کنند و تمام ظلمی که می کنند ازش بگذرند و هیچ پاسخگو نباشند.»

مبارزه طالبان در برابر گروه های هراس افگن در افغانستان و نیز پناه ندادن به هیچ یکی از این گروه ها خواستی دیگری است که برای به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی مهم دانسته می شود، اما سال پار کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده از سوی نیروهای امریکایی در شهر کابل، نشان داد که طالبان در عملی ساختن این خواست جامعه جهانی نیز بسیار موفق نبوده است.

بیست ماه از به قدرت رسیدن طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، اما تاکنون هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته اند.