ویدیو ها

گفتگو با فرید حمیدی لوی سارنوال پیشین کشور

در این برنام گرداننده حسیبه اتکپال با فرید حمید لوی سارنوال پیشین افغانستان در باره کارکردهایش در دوره جمهوریت و موضوعات مرتبط دیگر گفتگو کرده است.