ویدیو ها

اسارت زنان

یک و نیم سال، دادخواهی، زندان و شکنجه، سرنوشت زنان معترض در زیر حاکمیت طالبان زنان معترض از حقوق و آزادی‌های شان در برابر محدویت‌های روزافزون طالبان چگونه دفاع می کنند؟ طالبان با زنانی که به جاده برآمده و برای حقوق‌شان دادخواهی می کنند، چگونه برخورد کرده اند؟ در زندان‌های طالبان بر سر زنان چه گذشته است؟ شریف امیری، خبرنگار آمو، در این مستند گوشه‌های تاریک زندگی در زندان طالبان را روایت کرده است. زنانی که از سوی طالبان زندانی و شکنجه شده اند، از تجربه‌‌های دردک‌ناک‌شان پرده برداشته اند.