ویدیو ها

 گفتگو با نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان

کریم امینی، با دو تن از نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان گفت وگو کرده است و در باره وضعیت نظامیان پیشین پرسیده است این نظامیان می گویند که رهبران سیاسی و نظامی جمهوریت به نیروهای امنیتی – دفاعی خیانت کرده اند و نظامیان پیشین در ترس، فقر و تبعید به سر می برند آنان می گویند که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، تاکنون صدها تن از نظامیان پیشین افغانستان بازداشت، شکنجه و کشته شده اند