ویدیو ها

زنانی که در روضه مبارک در شهر مزار شریف دست فروشی می کنند


در حدود ۴۰ زن که نان آوران خانواده های شان استند، اینجا در جاده شمالی روضه مبارک در شهر مزار شریف دست فروشی می کنند این زنان دست فروش که پوشاک های دست دوم میفروشند در بلخ میگویند که همه روزه ساعت هفت صبح بخاطر پیدا کردند یک لقمه نان از خانه خارج میشوند اما بیشتر از روز ها بدون فروش با دست خالی به خانه باز میکردند