ویدیو ها

نمایشگاه ویژه بانوان زیر نام ابریشم

با وجود سختگیری های شدید طالبان در برابر زنان در افغانستان اتاق تجارت و صنایع زنان که در کابل زیر اداره طالبان فعال است،، نمایشگاه ویژه بانوان را در کابل برگزار کرد.