افغانستان

بازداشت فرمانده پیشین سرپل از سوی طالبان

طالبان سید عبدالمنان سادات، فرمانده پیشین پولیس سرپل و از اعضای جنبش اسلامی به رهبری مارشال دوستم را بازداشت کرده اند.

بسته گان این نظامی پیشین در تماس تلفونی به آمو می‌گویند که جنگ جویان طالبان آقای سادات را ۱۱ شب ۲۸ عقرب سال روان، از خانه اش در منطقه امام خورد مرکز سرپل بازداشت کرده اند.

یکی از بسته‌گان این نظامی پیشین که به دلایل امنیتی نمی‌خواهد ازوی در گزارش نامی برده شود به خبرنگار آمو گفت که آقای سادات از وضعیت صحی خوبی برخوردار نبوده است.

به گفته ی نزدیکان وی، آقای سادات ۷۷ ساله است، و در ۲۰۱۵ وی یک سکته ی مغزی را سپری کرده است.

او گفت: «قطعه‌ی خاص طالبان آمده بود شب یک آدم رییش سفید و تقاعد کرده‌گی را باخودشان بردند. رییش سفیدها که پرسان کرده‌اند طالبان گفته این آدم به جرم داعش بودن وارتباط رهبران سابق گرفتار کردیم. دگه تا به حالی معلوم نیست که چه وضعیت داره و در کجا است.»

یک باشنده مرکز سرپل نیز در تماس تلفونی به خبرنگار آمو ضمن تایید گفته‌های بسته‌گان آقای سادات تاکید دارد که طالبان، پسر آقای سادات به نام عبدالبصیر را که می کوشید از اوضاع پدرش اطلاع به دست آورد، نیز بازداشت کرده اند.

او که به دلیل مسایل امنیتی نمی خواهد نامی از وی برده شود، می‌گوید که طالبان پس از بازداشت بصیر به خانواده اش گفته بودند که با پا در میانی ریش¬سفیدان محل پس از چهار روز بصیر را آزاد کرده اند.

او گفت:«طالبان گفته که با رهبرا تماس داره به این خاطر گرفتنش. به هر صورت این¬ها چیزی هم ندارند یک حویلی از پدر شان به اِرث برده که جز امو حویلی هیچ دارایی دگه هم ندارد. می¬گویند که قرار است حویلی شان هم چند روز بعد بدون استملاک توسط شهرداری سرپل تخریب و هموار شود».

خواستیم دیدگاه فرماندهی پوالیس و شهرداری طالبان در سرپل داشته باشیم، اما با تماس های پی‌هم موفق به دریافت دیدگاه آنان نشدیم.

پس از سقوط نظام جمهوری وتسلط طالبان بر افغانستان این¬گروه با صدور فرمان عفو عمومی گفته بود که اجازه نخواهند داد به نظامیان حکومت پیشین که در کشور مانده اند آسیبی برسد اما، در بیش از یک سال گذشته طالبان خلاف گفته‌های این گروه شمار زیادی از نظامیان پیشین را بازداشت، شکنجه و به قتل رسانیده اند.