افغانستان

شرایط سخت بیجاشدگان خواجه بهاءالدین در زندگی زیر چادر

با نزدیک شدن فصل سرما، بی‌جاشدگان در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار در وضعیت ناگوار، در فضای باز و زیر چادر به‌سر می‌برند.

نوارهای دیداری که یکی از باشندگان محل برای خبرنگار تلویزیون آمو فرستاده‌است، نشان می‌دهد که بی‌جا‌شد‌گان در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار در وضعیت نامناسب قرار دارند و بسیاری از شب‌ها گرسنه می‌خوابند.

شماری از بی‌جاشد‌گان می‌گویند، پس از آن‌‌که از خانه‌های شان بی‌جا شده‌اند، هیچ نهادی تاکنون به آنان سر نزده‌است و در وضعیت بدی قرار دارند.

این بی‌جاشدگان می‌افزایند: «اگر به وضعیت ما توجه نشود، اطفال خُردسال، پدران و مادران کهن‌سال ما جان‌ خود را به‌خاطر سردی هوا و گرسنگی از دست می‌دهند.»

گفتنی است که چند ماه پیش ۴۰۰ خانواده از باشندگان روستای مهاجر قشلاق ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار، از سوی ده تن از خانواده‌های کوچی‌ها که از ولایت‌های شرقی، جنوبی و وزیرستان پاکستان آمده بودند و در مورد خانه‌ های این روستا دعوای مالکیت داشتند، از خانه‌های‌ شان کوچ اجباری داده شده بودند.

این در حالی است که نزدیک به یک ماه پیش، هیاتی از سوی طالبان، به‌منظور حل این اختلاف‌ها ایجاد شده بود و این هیات فیصله کرده بود که بعد از نشست میان بزرگان دو طرف درگیر، باشندگان محل باید خانه‌های‌ شان را به کوچی‌ها تحویل بدهند و در عوض برای آنان، زمین برای اعمار خانه توزیع خواهد شد.