ویدیو ها

گفتگو با انوارالحق احدی در باره ایجاد صندوق مالی برای افغانستان

حکومت ایالات متحده امریکا سه و نیم میلیارد دالر از ذخایر ارزی افغانستان به صندوقی در سویس انتقال می دهد که برای مردم افغانستان به مصرف برسد. حکومت ایالات متحده امریکا چهار تن به شمول انوارالحق احدی را به عنوان مدیران این صندوق برگزیده اند.