ویدیو ها

نگاه آمو: هفت سال با اشرف غنی ۲۰۱۴ – ۲۰۲۱

بررسی کوتاه کارنامه‌ی محمد اشرف غنی؛ او که در سال ۲۰۱۴ با شعار «ساختن دولت‌های شکست خورده» به قدرت رسید، در سال ۲۰۲۱ با فرار از افغانستان، یک دولت شکست خورده به میراث گذاشت.