موج

موج: چرایی مخالفت طالبان با تعیین فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان

طالبان می گویند که با تعیین فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان مخالف استند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان به آمو می‌گوید که اگر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان تعیین شود با وی همکاری نخواهند کرد.

این در حالیست که بربنیاد قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، قرار است به زودی فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان تعیین شود و آغاز بکار نماید.

این موضوع با مهمانان برنامه، نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد مقیم ژنو و طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند به بحث و بررسی گرفته شده است.