موج

موج: نشست «همکاری‌های منطقه‌ای» در کابل

وزارت خارجه طالبان امروز میزبان یک نشست منطقه یی در باره افغانستان بود.

این نشست با حضور نماینده گان کشورهای روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند برگزار شد.

این نشست زیر نام «ابتکار همکاری های منطقه یی افغانستان» در حالی برگزار می شود که قرار است در آینده نزدیک سازمان ملل متحد، نشستی را در باره افغانستان دو دوحه برگزار نماید.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، قیوم رحیمی، والی پیشین لوگر، داوود قیومی، پژوهشگر و دیپلومات پیشین و شریف غالب، مشاور پیشین وزارت خارجه افغانستان به بحث و بررسی گرفته شده است.