موج

موج: وضعیت حقوق زنان در افغانستان در سال ۲۰۲۳

در سال ۲۰۲۳ میلادی فرمان‌های طالبان یکی پی دیگر، فعالیت‌ها و آزادی‌های زنان و دختران را در افغانستان محدود ساختند.

این موضوع با مهمانان برنامه، شاه‌گل رضایی، عضو پیشین مجلس نماینده گان افغانستان، نظیفه حقپال، دیپلومات پیشین و فعال حقوق بشر و تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق زن به بحث گرفته شده است.