موج

موج: تصویب قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره افغانستان

شورای امنیت سازمان ملل متحد، امروز قطع نامه تازه یی را باره افغانستان تصویب نمود. در این قطع نامه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده است که برای افغانستان یک نماینده ویژه تعیین نماید.

این موضوع با مهمانان برنامه، شینکی کروخیل، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و طاهر قادری، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در پولند به بحث و بررسی گرفته شده است.