موج

موج: چهل و چهارمین سالروز حمله ارتش سرخ بر افغانستان و پیامدهای آن

چهل و چهار سال پیش از امروز ارتش سرخ شوروی پیشین، بر افغانستان حمله کرد و این کشور را اشغال نمود.

در این برنامه موج، تجاوز ارتش سرخ بر افغانستان و پیامدهای آن رویداد تاریخی، با مهمانان برنامه، عبدالمنان شیوای شرق، معین پشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و حامد صبوری، آگاه مسایل سیاسی به بحث و بررسی گرفته شده است.