موج

موج: ملل متحد پیشنهاد طالبان برای کرسی افغانستان در این سازمان را رد کرد

سازمان ملل متحد، تصمیم گیری در باره سرنوشت کرسی افغانستان در سازمان ملل را برای سومین بار به تعویق انداخت.

این موضوع با مهمانان برنامه، عزیز احمد بارز، دیپلومات پیشین و گل محمد‌الدین محمدی، آگاه مسایل سیاسی به بحث گرفته شده است.