موج

موج: بحث در باره گفته‌های حامد کرزی در رابطه با طالبان

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور می گوید که جامعه جهانی نباید حاکمیت طالبان را از راه زور سرنگون بسازد.

این موضوع با مهمانان برنامه، گل رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و از نزدیکان حامد کرزی و عزیز احمد بارز، دیپلومات پیشین به بحث گرفته شده است.