موج

موج: گفتگو با قیوم رحیمی عضو رهبری جبهه متحد افغانستان

در ادامه اعلام موجودیت چندین حزب و جریان سیاسی و نظامی ضد طالبان در بیرون از افغانستان در دو سال گذشته، به تازه گی یک جریان سیاسی – نظامی زیر نام «جبهه متحد افغانستان» در امریکا اعلام موجودیت کرده است.

در این برنامه موج، با عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین لوگر و عضو رهبری جبهه متحد افغانستان گفتگو شده است.