موج

موج: نقشه راه ملل متحد برای آینده افغانستان؛ گام‌های بعدی چیستند؟

در این برنامه موج، با عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، در باره ارزیابی مستقل فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان برای افغانستان، گفتگو شده است.