موج

موج: گفتگو با محمد یوسف کارگر رییس فدراسیون فتبال

محمد یوسف کارگر، رییس فدراسیون فتبال، به پرسش هایی همچون چگونه گی وضعیت فتبال، اوضاع در فدراسیون فتبال افغانستان، اتهام ها بر فدراسیون فتبال و مسوولان آن و برنامه های آینده برای فتبال پاسخ میدهد.