موج

موج: محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل‌متحد‌ در افغانستان، می گوید که سیاست محروم کننده طالبان، افغانستان را به انزوا کشانیده است.

این موضوع با مهمانان برنامه، فرح مصطفوی، فعال حقوق زن و روبینا میرزاده، فعال حقوق زن به بحث گرفته شده است.