موج

موج:‌ بحث در باره حمله‌ی کابل

در ادامه حمله ها بر شیعیان در افغانستان، روز گذشته یک موتر کاستر حامل غیرنظامیان در منطقه دشت برچی کابل آماج یک حمله قرار گرفت.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله و مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان به بحث و بررسی گرفته شده است.