خبر آمو

خبر آمو ۳۰ میزان ۱۴۰۲

برخی از جریان‌های مدافع حقوق‌زنان در یک کارزار‌ تازه خواهان آزادی فوری، ژولیا پارسی، ندا پروانی، رسول پارسی و‌ مطیع‌‌الله ویسا از زندان طالبان،شده‌ اند.

شماری از این جریان‌ها نگرانی دارند که در زندان‌های طالبان، نقض حقوق زندانیان به‌شکل «وحشت‌ناک» آن متصور است.