موج

موج: گفتگو با تمیم عاصی معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان

در این برنامه گرداننده مطلب فراجی با تمیم عاصی معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان گفتگو کرده است.

در این گفتگو به چگونه گی تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ساختار حاکمیت کنونی طالبان، شیوه حکمرانی طالبان در افغانستان، دوام حاکمیت آنان و رفتار جهان با طالبان پرداخته شده است.

در بخشی از این گفت وگو در باره فعالیت های گروه های مخالف طالبان«مخالفان سیاسی و مخالفان مسلح» و انتقادها از این گروه ها نیز پرداخته می شود.