افغانستان

پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه افزایش نقض حقوق بشر در افغانستان را محکوم کرد

پارلمان اروپا روز پنجشنبه قطعنامه ای را در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان تصویب و تشدید نقض حقوق بشر در کشور را به شدت محکوم کرد.

اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است که محدودیت های شدید در برابر حقوق زنان و دختران در افغانستان را لغو و به تعهدات افغانستان در قبال جامعه جهانی عمل کند.

پارلمان اروپا در بیانیه‌ای تاکید کرده است که طالبان از زمانی که اداره افغانستان را به دست گرفته اند، به گونه مکرر حقوق بشر را نقض کرده است. در بیانیه آمده است طالبان نقض حقوق بشر را افزایش داده است.

پارلمان اروپا گفته است کرد که این نقض حقوق شامل سرکوب شدید زنان و دختران، اجرای سیاست آپارتاید جنسیتی، و هدف قرار دادن سازمان های جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر بوده است.

اعضای پارلمان اروپا همچنان از طالبان خواسته اند که به طور کامل به تعهدات خود مبنی بر اعلام عفو عمومی برای مقام های دولت پیشین و اعضای پیشین نیروهای ملی امنیت پایبند باشد.

در بیانیه پارلمان اروپا آمده است که کارمندان پیشین دولت افغانستان در حال حاضر در معرض بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، ناپدید شدن اجباری و شکنجه قرار دارند.

این قطعنامه همچنان خواستار لغو محدودیت های شدید اعمال شده بر حقوق زنان و دختران و نیز همسویی طالبان با تعهدات افغانستان در قبال جامعه جهانی شده است.

پارلمان اروپا همچنین «آزار و تعقیب وحشیانه» مسیحیان و دیگر اقلیت های مذهبی از سوی طالبان به عنوان بخشی از کارزار  طالبان برای ریشه کن کردن این اقلیت ها از افغانستان را نیز محکوم کرده است.

اعضای پارلمان اروپا همچنان از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است که تا پشتیبانی خود را از جامعه مدنی افغانستان بیشتر کنند.

بر بنیاد بیانیه، این پشتیبانی باید شامل تامین مالی برای برنامه های کمک و نیز حفاظت ویژه برای مدافعان حقوق بشر باشد.

این قطعنامه با ۵۱۹ رأی موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از سوی پارلمان اروپا تصویب شد.