ویدیو ها

دیدبان کابل: رفتارهای جهان در برابر طالبان؛ مبنای تعامل جهان با طالبان چیست؟

این برنامه‌ دیدبان کابل به موضوع مشروعیت بین‌المللی حاکمیت طالبان در افغانستان پرداخته است و از مهمانان پرسیده شده ‌است که مشروعیت بین‌المللی در اندیشه‌ی طالبان چه معنایی دارد، این گروه برای آن چه کرده اند و مبنای تعامل جهان با طالبان چیست؟