افغانستان

برنامه جهانی غذا: کمک کنندگان به‌خاطر بشریت به مردم افغانستان کمک کنند

مدیر منطقه‌ای برنامه جهانی غذا می‌گوید که کمک کنندگان به خاطر بشریت گام بردارند و به مردم افغانستان کمک کنند.

جان ایلیف بار دیگر خواهان کمک مالی برای ادامه کمک‌رسانی این نهاد به میلیون‌ها نفر در افغانستان شده است.

او تاکید می‌ورزد که برنامه جهانی غذا با بحران مالی بی‌پیشینه روبه‌رو است و شهروندان افغانستان نیز در زمستان پیش‌ِرو با مشکل روبه‌رو خواهند شد.

با نزدیک شدن زمستان، برنامه جهانی غذا از کمک کنندگان خواسته است که از افغانستان دوری نکنند و شهروندان این کشور را کمک کنند.

آقای ایلیف می‌گوید: «ما نباید از افغانستان دور شویم. کمک کنندگان باید به خاطر بشریت گام بردارند. ما باید در آینده افغانستان سرمایه گذاری کنیم.»

وزارت اقتصاد طالبان در ماه جدی سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، کار زنان در نهادهای غیر حکومتی را ممنوع اعلام کرد و در واکنش به این تصمیم برخی نهادهای کمک رسان فعالیت های خود را در کشور به تعلیق درآوردند.

تصمیم طالبان در باره منوع کار زنان در نهادهای غیر حکومتی، بر روند کمک رسانی اثر بد گذاشت.

برخی از شهروندان کشور می‌گویند که به مشکل فقر و بیکاری روبرو اند و توان پیدا کردن نان به خانواده‌های شان را ندارند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان، جامعه جهانی کمک‌های توسعه یی خود را که برای شهروندان افغانستان در ولایت‌های مختلف زمینه کار را فراهم می کرد، قطع کرده اند.

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که اگر کمک‌های بشردوستانه نیز به افغانستان قطع شود، در کشور فاجعه رخ خواهد داد.

ملل متحد شمار افراد را که در افغانستان به کمک نیاز دارند، نزدیک به ۲۹ میلیون تن برآورد کرده است.

اما کمک‌های که اکنون ازسوی برنامه جهانی غذا ارائه می شود، تنها سه میلیون تن از آن بهره مند می شوند.