موج

برنامه موج: بحران بشری در افغانستان؛ چرا دامنه فقر و ناداری هر روز گسترده تر می‌شود؟

بر بنیاد آمارهای جهانی، افغانستان کشوری است که نزدیک به کل جمعیت اش در فقر به سر می‌برند و بخش بزرگی از شهروندان اش به کمک‌های جهانی وابسته استند. اما نهادهای کمک کننده، به علت سیاست های سرکوب گر و محدودیت های فراوان طالبان در برابر شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران، کمک‌های شان را به افغانستان به گونه چشمگیری کاهش داده اند. در این میان به تازه گی دبیر کل شورای پناهنده گان ناروی از بهر مهار بحران بشری در افغانستان خواهان برگشت دیپلوماتان خارجی به کابل شده است.

این موضوع، با مهمانان برنامه، عبدالبصیر عظیمی، آگاه مسایل اقتصادی و حبیب الله هوتکی آگاه مسایل سیاسی به بررسی گرفته شده است.