موج

موج: بحث در باره نشست آینده «فارمت مسکو»

وزارت خارجه روسیه تایید کرده است که نشست «فارمت مسکو» درباره افغانستان به روز ۲۹ ماه سپتامبر سال روان میلادی در شهر کازان روسیه برگزار خواهد شد.

این موضوع با مهمانان برنامه، خالد اسد، عضو پیشین مجلس نماینده گان و محمد ناطقی، عضو هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان به بحث گرفته شده است.