موج

موج: چگونگی روابط طالبان با کشورهای همسایه افغانستان

در این برنامه موج، روابط طالبان با کشورهای همسایه افغانستان به بررسی گرفته شده است.

این موضوع با مهمانان برنامه، ویس ناصری، آگاه روابط بین الملل و رامش سالمی، استاد دانشگاه به بررسی گرفته شده است.