موج

موج: بازداشت خشونت ‌ار شماری از زنان معترض در کابل از سوی طالبان

طالبان یک شنبه با حمله بر یک خانه در منطقه خیرخانهِ کابل، شش بانوی معترض را با دو دختر یکی از این بانوان بازداشت نمودند و باخود بردند.

این زنان معترض که اعضای جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان استند پس از هفت ساعت بازداشت، آزاد شدند.

زهرا حق‌پرست، رییس این جنبش گفته است که آزادی زنان بازداشت شده مشروط به پایان فعالیت های مدنی و اعتراضی آنان بوده است.

در همین حال یکی منبع به تلویزیون آمو گفته است که یکی از زنان بازداشت شده، باردار است و اکنون وضعیت بهداشتی اش خوب نیست.

این موضوع با مهمانان برنامه، رحیم جامی، مسوول شبکه مدافعان آموزش و معصومه خاوری، وزیر پیشین مخابرات و فعال حقوق زن به بحث گرفته شده است.