بازرگانی

کاهش تعرفه گمرکی زغال سنگ از سوی طالبان

طالبان تعرفه رویالتی و تعرفه گمرکی زغال سنگ را کاهش دادند.

وزارت معادن و پترولیم طالبان در خبرنامه‌ا‌ی گفته است که تعرفه رویالتی زغال سنگ از ۲۵۰۰ افغانی به ۲۲۰۰ افغانی در تن و تعرفه گمرکی آن نیز پانزده دالر کاهش یافته است.

این وزارت هدف از کاهش این دو تعرفه را، تشویق بازرگانان برای انتقال زغال سنگ از افغانستان به بیرون از کشور می داند.

طالبان بخش زیاد از درآمدهای خود را از صادرات زغال سنگ به ویژه انتقال زغال سنگ دره صوف به پاکستان به دست می‌آورند.