موج

برنامه موج: بررسی یافته‌های سیگر در بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در یک گزارش تازه می گوید که بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان از استقلال کافی برخوردار نیست و نیز فاقد تدابیر کافی در برابر پولشویی و تمویل هراس افگنی است.

این موضوع با مهمانان برنامه، قیس محمدی، استاد دانشگاه و حکیم الله صدیقی، آگاه مسایل اقتصادی به بررسی گرفته شده است.