دوسالگی سقوط جمهوریت

گفت‌وگو با خالد اسد نماینده پیشین مردم پکتیکا در مجلس نمایندگان

دو ساله‌گی سقوط جمهوریت ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟ در این برنامه گفت‌وگو با والیان جمهوریت، با خالد اسد، نماینده پیشین مردم پکتیکا در مجلس نماینده گان گفت‌وگو شده است.