دوسالگی سقوط جمهوریت

ویژه برنامه روایت شکست؛ بررسی دیروز، وضعیت امروز و آینده افغانستان

در برنامه روایت شکست که به مناسبت دو ساله گی سقوط جمهوریت در افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان گرفته شد، گرداننده سمیع مهدی، وضعیت دیروزِ افغانستان، اوضاع کنونی افغانستان زیر حاکمیت طالبان و فردای افغانستان را با مهمانان این برنامه، سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فرید حمیدی، لوی سارنوال پیشین افغانستان و حفیظ منصور عضو پیشین هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان، به بحث و بررسی گرفته است.

در همین حال، در این برنامه از مهمان پرسیده می شود که آیا رهبران و بنیان گذاران جمهوریت بیست ساله در افغانستان خودشان به ارزش‌های که در دو دهه پسین شعار میدادند، باور داشتند؟