موج

موج:‌ بررسی گفته‌های حقانی در باره افراد طالبان

ملایعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان در یک سخنرانی در مقر وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که برخی‌ها هنوز هم به این فکر می‌کنند که چرا جنگ نکنند و تنها رفتن به نبرد، جهاد است و بس.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمان برنامه عصمت الله قانع، آگاه مسایل سیاسی به بحث گرفته شده است.