موج

موج: خواست ها برای توقف دیدارهای مقام های امریکایی با طالبان

دیدار و گفت وگوهای پسین نماینده گان ویژه امریکا با طالبان در دوحه با واکنش ها و مخالفت های زیادی رو به رو شده است.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمان برنامه، نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی به بحث گرفته شده است.