دوسالگی سقوط جمهوریت ویدیو ها

گفت‌وگو با حسام الدین شمس والی پیشین بادغیس

دو ساله‌گی سقوط جمهوریت ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟ در این گفت‌وگوی آمو با والیان جمهوریت با حسام الدین شمس، والی پیشین بادغیس گفت‌وگو شده است.