موج

موج: در دیدارهای پُشت درهای بسته در دوحه چی گذشت؟

نماینده گان ویژه امریکا برای افغانستان با هیاتی از طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان، در دوحه پایتخت قطر دیدار و گفت وگو نمودند.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، عزیز ستانکزی، آگاه مسایل سیاسی و زمان گل دهاتی، رییس سازمان صلح و توسعه افغانستان به بحث گرفته شده است.