بازرگانی

بانک مرکزی مشخصات بانکنوت‌های فرسوده را منتشر کرد

Photo: Reuters

بانک مرکزی زیر اداره طالبان بسته تصویری از بانکنوت‌های فرسوده را پخش کرده است.

در این بسته مشخصات بانکنوت‌های فرسوده تذکر یافته است.

مسوولان بانک مرکزی زیراداره طالبان می‌گوید که باشندگان کشور می‌توانند که ۴۰ تا ۵۰ هزار افغانیگی بانکنوت فرسوده را تحویل بانک و در بدل بانکنوت جدید دریافت کنند.

از بین رفتن شکل ظاهری بانکنوت، قطع درصد از بانکنوت، رنگ ریختگی و فرسوده بودن بیش از حد از مشخصات عمده بانکنوت‌های از سوی بانک مرکزی زیر اداره طالبان اعلام شده است.