بازرگانی

وزارت اقتصاد طالبان: ۲۱ نهاد خارجی در یک‌سال گذشته در افغانستان ثبت شده است

وزارت اقتصاد طالبان در برنامه حساب دهی دولت به ملت می‌گوید که در یک‌سال گذشته بیش از ۳۷۰ نهاد در این وزارت ثبت شده‌اند که از این میان ۲۱ نهاد آن خارجی است.

طالبان برنامه حساب دهی دولت به ملت را در «مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت» آغاز کردند.

وزارت اقتصاد طالبان، نخستین وزارتی است که کارکردهایش را در یک‌سال گذشته همه‌گانی می‌سازد.

عبدالرحمن حبیب؛ سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان در این باره گفت: «در قسمت انجوها یا موسسات غیر امارتی در یکسال گذشته ۳۷۶ موسسات جدید ثبت و راجستر شده‌اند که از جمله ۳۵۵ آن داخلی و ۲۱ آن موسسه خارجی است و فعلا ۲هزار و ۳۹۳ موسسه غیردولتی که از آن جمله ۲۹۲ آن خارجی و ۲هزارو ۱۲۱ آن داخلی هستند که در داخل افغانستان فعالیت دارند.»

معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان می‌گوید که خواهان تعامل با جهان هستند.

عبداللطیف نظری؛ معین مسلکی وزارت اقتصاد نیز در این مراسم گفت: «ما آمدیم شرکای اقتصادی خود را اولویت‌بندی کردیم، درجه اول کدام کشورها است. درجه دوم و درجه سوم. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که از نظر سیاسی ممکن با یک کشور تنش داشته باشیم، اما از نظر اقتصادی با همان کشور می‌توانیم دوست باشیم، چرا که منافع مشترک اقتصادی داریم. بنابراین با توجه به این اصل است و این رهیافت است که ما شرکای اقتصادی نظام را شناسایی کردیم، و به او ترتیب مبادلات خود را و سطح تعاملات خود را براساس این رهیافت در دستور کار خود قرار دادیم.»

هرچند سازمان‌های بزرگ مالی از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار داده‌اند؛ اما مقام‌های طالبان در این برنامه از توسعه اقتصاد و بهبود نرخ تورم سخن می‌زنند.

پیش از این بانک جهانی گزارش داده است که پس از حاکمیت طالبان تولید ناخالص داخلی افغانستان بیش از ۵ میلیارد دالر کاهش یافته است.

افزون برآن، برنامه جهانی خوراک گفته است که نزدیک به ۲۹ میلیون تن در افغانستان به کمک نیاز دارند.