موج

موج: ملغا شدن نهادهای تربیه معلم در افغانستان

وزارت معارف طالبان اعلام کرده است که تشکیل تربیه معلم از ساختار این وزارت حذف شده‌است. وزارت معارف طالبان دستور داده است که معلمان و کارمندان نهادهای تربیه معلم در دیگر نهادهای تعلیمی از جمله مکتب ها، مدرسه‌ها، دارالحفاظ‌ها و دارالعلوم‌ها استخدام شوند.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، حکمت الله شهباز، استاد دانشگاه و عبدالقهار بهشتی نویسنده و پژوهشگر به بحث گرفته شده است.